ลิงก์ผู้สนับสนุน

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2556

[How to ] enable,disable remote desktop from command line


Enable: reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server" /v fDenyTSConnections /t REG_DWORD /d 0 /f

Disable: reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server" /v fDenyTSConnections /t REG_DWORD /d 1 /f


Enable Remote Assistant: reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server" /v fAllowToGetHelp /t REG_DWORD /d 1 /f

ไม่มีความคิดเห็น: