ลิงก์ผู้สนับสนุน

วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2554

[Perl] โปรแกรมสุ่มเลขบัตร ปชช ไทย (GUI)


เขียนไว้นานละครับ ไฟล์มันอยู่ลึก เพิ่งหาเจอ ตอนนี้ก็ลืมไปหมดละ 55+

ขอโพสไว้ที่ pastebin ด้วยละกัน : http://pastebin.com/UtgRrD1s

use Win32::GUI();

sub makeTSSN {
$id[0]=int(rand(8))+1;
$last=$id[0];
foreach $z (2..12) {
  $id[$z-1]=int(rand(9));
  $tmp[$z-1]=$id[$z-1]*(14-$z);
  $last+=$tmp[$z-1];
}
$last=11-($last%11);
if ($last==11) {
  $last=1;
}
elsif ($last==10) {
  $last=0;
}
$key=join('',@id);
$key.=$last;
#return $key;
return "$id[0]-$id[1]$id[2]$id[3]$id[4]-$id[5]$id[6]$id[7]$id[8]$id[9]-$id[10]$id[11]-$last";
}

$main=Win32::GUI::Window->new(
  -name  => 'Main',
  -width => 350,
  -height => 200,
  -title => "TSSN By AssazziN : 24.11.2010",
);
$main->AddLabel(
  -name => "Text",
  -left => 100,
  -top => 20,
  -width => 150,
  -height => 20,
  -text => "Thai ID Gen : AssazziN",
);
$main->AddTextfield(
  -name  => "TextField",
  -left  => 70,
  -top  => 60,
  -width => 200,
  -height => 25,
  -prompt => "ID Gen : ",
  -text => &makeTSSN,

);
$main->AddButton(
  -name  => 'Button',
  -text  => 'Ok',
  -default => 1,
  -ok   => 1,
  -width  => 60,
  -height => 20,
  -left  => $main->ScaleWidth() - 200,
  -top   => $main->ScaleHeight() - 50,
);


$main->Show();
Win32::GUI::Dialog();
exit(0);
sub Main_Terminate {
  return -1;
}

sub Button_Click {
  #$main->AddLabel(
  #-text => &makeTSSN,
#);
  $main->TextField->Text(&makeTSSN);


  print &makeTSSN,"\n";
  return 0;
}:D

วันเสาร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2554

Shellcode Generator


print "shellcode : ";
chomp($data=);
@values=split(undef,$data);
foreach $val (@values) {
print '\x';
print unpack(H8,"$val");
}

--------------------------------------------------------

print "shellcode : ";
chomp($data=);
@data=split(//,$data);
foreach (@data) {
$_=~s/(.)/sprintf("%x",ord($1))/eg;
print "\\x$_";
}

วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2554

How to find php.ini on linuxUse this command : find / -name "*php.ini*" to get path php.ini

;D