ลิงก์ผู้สนับสนุน

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2556

[How to ] enable,disable remote desktop from command line


Enable: reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server" /v fDenyTSConnections /t REG_DWORD /d 0 /f

Disable: reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server" /v fDenyTSConnections /t REG_DWORD /d 1 /f


Enable Remote Assistant: reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server" /v fAllowToGetHelp /t REG_DWORD /d 1 /f

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2556

[How to] Check last user logon in Windowsสำหรับ วิธีการเช็ควดูรายละเอียดว่า user ในเครื่องนั้น ล็อกออนเข้ามาใช้งานเครื่อง ล่าสุดตอนไหน ใน windows นั้น ให้ใช้คำสั่ง

net user [username]

หรืออีกคำสั่งหนึ่งคือ quser แล้วมองหาตรงเวลา logon time